درخشانهاشم, داوریکامران, هاشمی ‏نیاسید مجید, و ضیائیعلی‏ نقی. 2018. “حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 121-30. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.62564.