شاهدیمهری, و طالبی حسین آبادفاطمه. 2017. “یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 117-19. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.63304.