اسماعیلیکاظم, و میبدیجواد. 2017. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 3 (2), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.63320.