داودآبادیمحمد, سجادی ‏فرسیدحسین, قانععلی اصغر, و شالپوششعله. 2017. “رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 1-12. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i1.1.65197.