داوریکامران, و طباطباییسید علیرضا. 2018. “سرمقاله و یادداشت کوتاه”. آب و توسعه پایدار 4 (2), الف-پ. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72218.