شفیعیمجتبی. 2018. “یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار»”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 166-68. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72220.