توسعه پایدارآب. 2018. “بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 169-90. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72223.