شرکت آب و فاضلاب مشهد., و قهرمانبیژن. 2018. “گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب"”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 191. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72224.