حیدرزادهر. و محتشمم. (2015) “مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 35-42. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.37311.