حیدریع. ص. و تیموریانم. (2015) “بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی)”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 1-8. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.37894.