ملک جعفریانم. و محسنیم. (2015) “ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 1-8. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.38041.