دحیماویع., غنیانم., مهراب قوچانیا. و زارعیح. (2015) “فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 9-16. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.38119.