بوستانیآ. و خداشناسس. (2015) “بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 59-66. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.39106.