وثوقی نیریم., محویا., محمدیم. ج., محویا. ح., علی محمدیم., شیرمردیم. و نعیم‌آبادیا. (2015) “بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 33-40. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.40040.