شریعتیح. و خداشناسس. ر. (2015) “بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 43-52. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.40658.