زارعش. و حیاتید. (2015) “تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 83-88. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.40841.