طاهریق. (2015) “بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 41-50. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.41016.