قزل سوفلوع. و مغربیم. (2015) “معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 95-102. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.41094.