جمالیغ. و زمانیس. (2015) “عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر)”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 81-86. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.41157.