ناصرید. ا. (2015) “تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 89-91. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.41411.