قلی پورا. و علامتیانا. (2015) “بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 51-58. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.43579.