داودآبادیم., شالپوشش. و بلورچیح. (2015) “بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری)”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 9-16. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.45959.