زینلی نجف آبادیم., مظفریانح. و بهارلوییش. (2015) “تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 17-24. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.45961.