یوسف زاده چابکم., باقریع. و داوریک. (2015) “ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 25-32. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.46167.