براتیخ., طاهری سودجانیه. و شایان نژادم. (2636) “معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 67-80. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.46701.