شهرجردیر., رئوفی‌نیام., سجادی فرس. ح. و خلیلیع. (2015) “رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 17-26. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.46705.