قلعه بان تکمه داشم., طاهری تیزروع. و زارع ابیانهح. (2015) “چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 87-94. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.47716.