لاله زاریر. (2016) “تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 9-18. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.48263.