قزل سوفلوع. و عظیمیر. (2015) “شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 27-34. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.48658.