نیكخواهم., رحیمیانم., روستام. و رزاقیانح. (2015) “ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 53-58. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.48659.