عمرانیان خراسانیب. ک. ح. (2015) “یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»”, آب و توسعه پایدار, 1(3), صص 94-95. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.48661.