کتابم. (2015) “معرفی کتاب”, آب و توسعه پایدار, 1(3), ص 96. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.48663.