باقریع., نیشابوریش., جمشیدیم. و شریعتیم. ح. (2015) “سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه”, آب و توسعه پایدار, 1(3), ص الف-پ. doi: 10.22067/jwsd.v1i3.48667.