قزل سوفلوع. و رضوی نبویس. م. (2015) “سرمقاله و یاداشتهای کوتاه”, آب و توسعه پایدار, 2(1), ص الف-پ. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51161.