آب و توسعه پایدارن. (2015) “آشنایی با نشریه”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 103-105. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51163.