آب و فاضلاب مشهدش. (2015) “طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 108-109. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51164.