شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. (2015) “رونمایی از سند تدبیر آب مشهد”, آب و توسعه پایدار, 2(1), ص 110. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51166.