شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. (2015) “ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد”, آب و توسعه پایدار, 2(1), ص 111. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51168.