آب منطقه ای خراسان رضویش. (2015) “گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی”, آب و توسعه پایدار, 2(1), ص 112. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51170.