قنبریف. (2015) “مدیریت «یکپارچه » آب شهری”, آب و توسعه پایدار, 2(1), صص 106-107. doi: 10.22067/jwsd.v2i1.51609.