پیرعلی زفره ئیا. و ابراهیمی درچهع. (2016) “معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 35-42. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.51713.