تاج آبادیم., ضیاییع. ن., ایزدیع. ا., بهرامیر. ا. و مشکینیج. (2017) “معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 103-110. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.52069.