طباطباییس. م., خزیمه نژادح. و اکبرپورا. (2016) “مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 105-114. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.52605.