خیاط رستمیب. (2016) “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 93-104. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.53715.