خداشناسع. (2016) “تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 73-82. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.55013.