قندهاریا., علوی مقدمس. م. ر. و عمرانیان خراسانیح. (2016) “مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 115-121. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.55039.