مشهدش. آ. و. ف. (2016) “طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . ”, آب و توسعه پایدار, 3(1), صص 131-132. doi: 10.22067/jwsd.v3i1.55671.