بینشن., نیک سخنم. ح. و سارنگا. (2017) “مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 81-94. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.55958.