تبریزی دخت‏ فردا., شمسع. و هوشمندان مقدم فردز. (2017) “عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 131-138. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.57393.