مغربیم., قزل سوفلوع. و علیمیرزاییح. (2017) “ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)”, آب و توسعه پایدار, 4(2), صص 41-48. doi: 10.22067/jwsd.v4i2.59241.